ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าและข้อมูลภาวะการมีงานทำ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จำนวนบัณฑิตแยกตามคณะ
ร้อยละการบันทึกข้อมูลแยกตามคณะ