ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและฐานข้อมูลศิษย์เก่า  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  ขั้นตอนการขอใบภาวะการมีงานทำ

1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอใบภาวะการมีงาน ได้ที่    ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า

2 เข้าสู่ระบบและบันทึกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน

3 กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ

4 พิมพ์ใบภาวะการมีงานทำจากระบบ

5 นำใบภาวะการมีงานทำมายื่นและตรวจสอบกิจกรรมที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 10 ชั้น 1 ช่องหมายเลข 5 หรือ 6

6 นำใบภาวะการมีงานทำติดต่องานคลัง อาคาร 10 ชั้น 1 เพื่อลงทะเบียนบัณฑิต

7 นำใบเสร็จรับเงินมาติดต่อรับ ใบรับรองคุณวุฒิ และทรานสคริป ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 10 ชั้น 1


    แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ โทร.0952272223 IP Phone:225 ในวันและเวลาราชการ หรือช่องทางไลน์ที่


  ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า