ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  ขั้นตอนการขอใบภาวะการมีงานทำ
1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอใบภาวะการมีงาน ได้ที่    ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า
2 เข้าสู่ระบบและบันทึกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน
3 กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ
4 พิมพ์ใบภาวะการมีงานทำจากระบบ
5 นำใบภาวะการมีงานทำมายื่นและตรวจสอบกิจกรรมที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 10 ชั้น 1 ช่องหมายเลข 5 หรือ 6
6 นำใบภาวะการมีงานทำติดต่องานคลัง อาคาร 10 ชั้น 1 เพื่อลงทะเบียนบัณฑิต
7 นำใบเสร็จรับเงินมาติดต่อรับ ใบรับรองคุณวุฒิ และทรานสคริป ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคาร 10 ชั้น 1
แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ โทร.0952272223 IP Phone:225 ในวันและเวลาราชการ หรือช่องทางไลน์ที่

  ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา/ศิษย์เก่า